9th Academic Congress of Asian Shoulder Association

9th Academic Congress of Asian Shoulder Association

ACASA 2017 Mumbai

9th Academic Congress of Asian Shoulder Association

acasa 2017

10-12 November 2017 § Mumbai, India

Online Registration
National Faculty
 

Dinshaw Pardiwala

S. Arumugam

Abhay Narverkar

 
 

Sanjay Garude

Dilip Tanna

Mohan Desai

 
 

Deepak Bhatia

Nicholas Antao

Kalpesh Trivedi

 
 

Shreyash Gajjar

J. Maheshwari

Ram Chidambaram

 
 

Ashish Babhulkar

Sanjay Trivedi

I.P.S. Oberoi

 
 

Prateek Gupta

Kanchan Bhattacharya

Deepak Chaudhary

 
 

Shashank Mishra

S. Sundararajan

Dayanidhi Desai

 
 

Raghuveer Reddy

Ramankant Agarwal

Parag Shah

 
 

Vivek Pandey

Prathap Kumar

Karthik Selvaraj